ԱզոֆոբակտերինԱՖ Ունիվերսալ.

Կենսապարարտանյութը օգտագործվում է արմատային և տերևային սնուցման համար:

    Օգտագործվում է բոլոր տեսակի գյուղատնտեսական կուլտուրաների, սերմերի, սածիլների, կտրոնների, պալարների մշակման, բույսերի արմատային և տերևային սնուցումների ձևով (տարին 3-4 անգամ) մինչև ծաղկումը և ծաղկումից հետո, ինչպես նաև կոմպոստի պատրաստման համար:

   Տերևային սնուցման ժամանակ բույսերի տերևներում խթանվում են ֆոտոսինթեզի, օրգանական նյութերի առաջացման և կենսաքիմիական պրոցեսները, որով և նպաստում է բերքատվության բարձրացմանը և որակով բերքի ստացմանը:

Տերևային սնուցման ընթացքում կենսապարարտանյութի որոշ մասը ընկնելով հողի վրա կրկնակի ապահովում է բույսերին մատչելի ազոտական և ֆոսֆորական միացություններով, ֆիզիոլոգիական ակտիվ նյութերով(ամինաթթուներ, վիտամիններ, աճման խտանիչներ և այլն), արագ լրացնում է բույսերին անհրաժեշտ մակրո և միկրո տարրերի պահանջը: Ստեղծում է բարենպաստ պայմաններ օգտակար մանրէների(ազոտոբակտերներ, ֆոսֆորոբակտերներ և այլն) բազմացման համար, որոնք ձևափոխում և դարձնում են բույսերին մատչելի օդի մթնոլորթային ազոտը և հողի անլուծելի ֆոսֆորական միացությունները, որով և հողը հարստացնում են բույսերին մատչելի ազոտական և ֆոսֆորական միացություններով, միկրոտարրերով:

Ազոֆոբակտերին-ԱՖ կանխում է որոշ ֆիտոպաթոգեն սնկերի և բակտերիաների աճը; Խթանում է բույսերի աճը, բերքի վաղ հասունացումը, բարձրացնում է բերքատվությունը 30-40% -ով, միաժամանակ բարելավում է բերքի որակը և ապրանքային տեսքը: Բարձրացնում է բույսերի ցրտադիմացկունությունը և չորադիմացկունությունը:

 
 
   Ազոֆոբակտերին – ԱՖ Բանջարաբոստանային կուլտուրաներ

Կենսապարարտանյութը օգտագործվում է արմատային և տերևային սնուցման համար: 

Օգտագործվում է բանջարաբոստանային կուլտուրաների(վարունգ, լոլիկ, սոխ և այլն) սերմերի թրջման, թաղարների մշակման, կտրոնների արմատակալման և բույսերի վեգետացիայի (բողբոջում, պտղակալում, պտուղների հասունացում) ընթացքում տերևային սնուցման ձևով տարին 3 – 4 անգամ:

Տերևային սնուցման ժամանակ բույսերի տերևներում խթավում է ֆոտոսինթեզի, օրգանական նյութերի առաջացման և կենսաքիմիական պրոցեսները, որով և նպաստում է բերքատվոիթյան բարձրացմանը և որակով բերքի ստացմանը:

Տերևային սնուցման ընթացքում կենսապարարտանյութի որոշ մասը ընկնելով հողի վրա կրկնակի ապահովում է բույսերին մատչելի ազոտական և ֆոսֆորական միացություններով, ֆիզիոլոգիական ակտիվ նյութերով(ամինաթթուներ, վիտամիններ, աճման խտանիչներ և այլն), արագ լրացնում է բույսերին անհրաժեշտ մակրո և միկրո տարրերի պահանջը: Ստեղծում է բարենպաստ պայմաններ օգտակար մանրէների(ազոտոբակտերներ, ֆոսֆորոբակտերներ և այլն) բազմացման համար, որոնք ձևափոխում և դարձնում են բույսերին մատչելի օդի մթնոլորթային ազոտը և հողի անլուծելի ֆոսֆորական միացյունները, որով և հողը հարստացնում են բույսերին մատչելի ազոտական և ֆոսֆորական միացություններով, միկրոտարրերով:

Ազոֆոբակտերին-ԱՖ կանխում է որոշ ֆիտոպաթոգեն սնկերի և բակտերիաների աճը: Խթանում է բույսերի աճը, բերքի վաղ հասունացումը, բարձրացնում է բերքատվությունը 30-40% -ով, միաժամանակ բարելավում է բերքի որակը և ապրանքային տեսքը: Բարձրացնում է բույսերի ցրտադիմացկանությունը և չորադիմացկանությունը:

Ազոֆոբակտերին – ԱՖ Խաղող և պտղատու ծառեր

Կենսապարարտանյութը օգտագործվում է արմատային և տերևային սնուցման համար:

Օգտագործվում է խաղողի և պտղատու ծառերի համար, տարին 3 – 4 անգամ մինչև ծաղկումը և ծաղկումից հետո` պտուղների հասունացման շրջանում: Տերևային սնուցման ժամանակ բույսերի տերևներում խթավում է ֆոտոսինթեզի, օրգանական նյութերի առաջացման և կենսաքիմիական պրոցեսները, որով և նպաստում է բերքատվության բարձրացմանը և որակով բերքի ստացմանը:

Տերևային սնուցման ընթացքում կենսապարարտանյութի որոշ մասը, ընկնելով հողի վրա, կրկնակի ապահովվում է բույսերին մատչելի ազոտական և ֆոսֆորական միացություններով, ֆիզիոլոգիական ակտիվ նյութերով(ամինաթթուներ, վիտամիններ, աճման խտանիչներ և այլն), արագ լրացնում է բույսերին անհրաժեշտ մակրո և միկրո տարրերի պահանջը: Ստեղծում է բարենպաստ պայմաններ օգտակար մանրէների(ազոտոբակտերներ, ֆոսֆորոբակտերներ և այլն) բազմացման համար, որոնք ձևափոխում և դարձնում են բույսերին մատչելի մթնոլորտային ազոտը և հողի անլուծելի ֆոսֆորական միացությունները, որով և հողը հարստացնում են բույսերին մատչելի ազոտական և ֆոսֆորական միացություններով, միկրոտարրերով:

Կենսապարատանյութը կանխում է որոշ ֆիտոպաթոգեն սնկերի և բակտերիաների աճը: Խթանում է բույսերի աճը, բերքի վաղ հասունացումը, բարձրացնում է բերքատվությունը 30-40% -ով, միաժամանակ բարելավում է բերքի որակը և ապրանքային տեսքը: Բարձրացնում է բույսերի ցրտադիմացկանությունը և չորադիմացկանությունը:

 
   

Ազոֆոբակտերին – ԱՖ Ծաղիկներ և դեկորատիվ բույսեր

Կենսապարարտանյութը օգտագործվում է արմատային և տերևային սնուցման համար:

Օգտագործվում է սերմերի թրջման, թաղարների մշակման, կտրոնների արմատակալման և բույսերի վեգետացիայի ընթացքում տերևային սնուցման ձևով տարին 3 – 4 անգամ;

 Տերևային սնուցման ժամանակ բույսերի տերևներում խթավում է ֆոտոսինթեզի, օրգանական նյութերի առաջացման և կենսաքիմիական պրոցեսները, որով և նպաստում է բերքատվոիթյան բարձրացմանը և որակով բերքի ստացմանը:

Տերևային սրսկման ընթացքում կենսապարարտանյութի որոշ մասը ընկնելով հողի վրա կրկնակի ապահովում է բույսերին մատչելի ազոտական և ֆոսֆորական միացություններով, ֆիզիոլոգիական ակտիվ նյութերով(ամինաթթուներ, վիտամիններ, աճման խտանիչներ և այլն), արագ լրացնում է բույսերին անհրաժեշտ մակրո և միկրո տարրերի պահանջը; Ստեղծում է բարենպաստ պայմաններ օգտակար մանրէների(ազոտոբակտերներ, ֆոսֆորոբակտերներ և այլն) բազմացման համար, որոնք ձևափոխում և դարձնում են բույսերին մատչելի մթնոլորտային ազոտը և հողի անլուծելի ֆոսֆորական միացությունները, որով և հողը հարստացնում են բույսերին մատչելի ազոտական և ֆոսֆորական միացություններով, միկրոտարրերով;

Կենսապարատանյութը կանխում է որոշ ֆիտոպաթոգեն սնկերի և բակտերիաների աճը; Խթանում է բույսերի աճը, բերքի վաղ հասունացումը, բարձրացնում է բերքատվությունը 30-40% -ով, միաժամանակ բարելավում է բերքի որակը և ապրանքային տեսքը; Բարձրացնում է բույսերի ցրտադիմացկանությունը և չորադիմացկանությունը;